foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

spoldzielczoscZe względu na charakter struktury i zasady działania, spółdzielnia jest idealnym podmiotem gospodarczym, do realizacji zasad GDW.

Właśnie te cechy spowodowały nasze zainteresowanie tą formą działania gospodarczego i stąd narodził się projekt założenia Spółdzielni GDW jako swoistego antidotum na obecne trendy krwiożerczej dla obywateli formy działań gospodarki polskiej i światowej.

Kierowanie się zyskiem, konsumpcjonizmem, wskaźnikami PKB, zabawy statystykami to nie są kierunki działań, które skierowane były by na Dobro Wspólne, szczęście każdego człowieka i jego zadowolenie. Te cechy obce są formie działań gospodarczych, jakie prezentuje Spółdzielnia, struktura z założenia działająca dla Dobra Wspólnego, dla własnej społeczności z zachowaniem zasad kooperacji, współpracy, wsparcia, pomocniczości.

 

Stowarzyszenie Gospodarki Dobra Wspólnego postanowiło przyjąć projekt powołania spółdzielni GDW, jako swój priorytetowy projekt, który ma być głównym motorem i wzorem działań dla przyszłęj gospodarki i ekonomii.

Idea ta spotyka się z niesamowitym odzewem społeczności, działamy wspólnie z osobami którym bliskie są nasze idee, oraz z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Naszym głównym partnerem jest Fundacja KoRReUs, z którą ściśle współpracujemy obecnie nad zagadnieniami ogólnej koncepcji i zasadami działania Spółzielni, oraz wspólnie opracowywujemy Statut Spółdzielni. Założenia które stanowić mają fundament zasad funkcjonowania spółdzielni nie są ostateczne, cały czas odbywa się proces deliberacji i analiz, aby w toku uzgodnień sieciowych, zgodnie z naszym innym projektem, stworzyć strukturę gospodarczą będącą przykładem i wzorem na miarę Nowej Cywilizacji.

Idea :
Budowa zasad funkcjonowania społeczeństwa przyszłości
Tworzenie formy Nowej Cywilizacji w oparciu o paradygmaty Dobra Wspólnego opierając się na formie organizacyjnej Spółdzielni.
Cele:
Stworzenie reprezentatywnego projektu mającego być realnym przykładem programu GDW
Stworzenie organizacji gospodarczej w której realizowane będą najważniejsze punkty programu GDW
Prezentowanie głównych cech GDW – kooperacji, współpracy, współdziałania
Preferowana rola członka Spółdzielni, jako głównego beneficjenta działań gospodarczych
Aspekt edukacyjny działania spółdzielni – wskazanie że RAZEM można skutecznie działać
Rozwijanie projektów zgodnych z wartościami i ideami Dobra Wspólnego
Aktywowanie działań oddolnych przez wzór i przykład
Stworzenie mechanizmów obronnych przed kolapsem tradycyjnej gospodarki i systemu finansowego, przygotowanie do opracowania zasad, mogących wesprzeć społeczeństwo
Alternatywny system rozliczeń i zasad funkcjonowania w sposób umożliwiający na autonomie działań poza systemem
Tworzenie bezpiecznych i niezależnych struktur gospodarczych związanych z oddolnymi inicjatywami członków Spółdzielni
Ułatwianie działań gospodarczych związanych z koncepcjami i projektami członków Spółdzielni w ramach działań związanych z projektami regionalnymi, branżowymi,
Kreowanie organizacji wzajemnej współpracy i wsparcia na zasadach wzajemności
Dobro każdego członka Spółdzielni celem działań wspólnoty.
Wspieranie inicjatyw zgodnych z celami i wartościami Spółdzielni.

Jak to chcemy osiągnąć:
Zmiana paradygmatu wykorzystania kapitału, z finansowego na kapitał zasobów intelektualnych, wiedzy i potencjału gospodarczego członków Spółdzielni
Sumowanie możliwości uczestników poszczególnych projektów, wsparcie całej społeczności Spółdzielni
Współ inwestowanie w park maszynowy, potencjał wykonawczy, transportowy udostępniany dla wszystkich członków Spółdzielni
Możliwość komasowania kapitału
Współdecydowanie o podejmowanych inicjatywach inwestycyjnych przez wszystkich członków Spółdzielni, zgodnych z celami i wartościami GDW
Wdrażanie koncepcji współpracy i kooperacji np. na zasadach zgodnych z projektem Umów Wzajemnie Kontrolowanych
Wdrożenie formy rozliczeń wewnętrznych kompatybilnych do koncepcji Waluty Lokalnej
Wspieranie się wiedzą i doświadczeniem, pomoc koncepcyjna i merytoryczna
Opracowywanie wspólnych koncepcji marketingowych
Edukacyjny aspekt szerzenia wizji współpracy i kooperacji
Tworzenie mechanizmów zachęcających do działań w ramach projektów Spółdzielni
Stworzenie bazy zasobów i potencjału Spółdzielców
Pomoc dla aktywnych i kreatywnych Spółdzielców przy realizacji ich pomysłów w ramach tworzonych dynamicznie klastrów/projektów
Opracowanie systemu wsparcia organizacyjnego do realizacji działań wspólnotowych


Forma działań:
Nieograniczony zakres działań gospodarczych:
działalność usługowa, produkcyjna, handlowa, edukacyjna, szkoleniowa,
ograniczeniami były by tylko brak pomysłów i aktywności członków Spółdzielni
Walor marketingowo-edukacyjny, związany z preferowaniem formy i zasad działań Spółdzielczości Dobra Wspólnego

Zasady działań:
Członkiem może być zarówno osoba fizyczna,
Działalność w ramach spółdzielni może być prowadzona jako podstawowa jak i dodatkowa, lub być rozszerzeniem działalności własnej

 • Działalność gospodarcza opierała by się na ideii Projektów, autonomicznych i niezależnych formach działań gospodarczych w ramach spółdzielni, o własnym rachunku ekonomicznym i niezależności działań.
  Potencjał gospodarczo intelektualny poszczególnych członków Spółdzielni można łączyć przy realizacji poszczególnych PROJEKTÓW
  Inicjator, pomysłodawca danego PROJEKTU ma prawo zastrzec swoje prawa do „know how” , własności intelektualnej jaką stanowi koncepcja zastosowana podczas realizacji tego Projektu
  Za zgodą uczestników PROJEKTU każdy jego uczestnik może realizować takie same działania w ramach prowadzonej działalności. Zgodę można udzielić i cofnąć, zgodnie z ustalonymi zasadami Spółdzielni, jak i zdefiniowanymi przez inicjatorów PROJEKTU. Głównym i najważniejszym decydentem w tych sprawach są uczestnicy projektu, a szczególnie wnoszący „know how” , kreatorzy pomysłu, ideii PROJEKTU.
  Naruszenie zasad i postępowanie niezgodne z interesem Spółdzielni, bez uzyskania zgody i zezwolenia władz PROJEKTU i władz Spółdzielni karane może być ustalonymi karami finansowymi, reperkusjami prawnymi, odszkodowawczymi, jak i usunięciem z członkostwa Spółdzielni
  Każdy członek może być uczestnikiem kilku projektów
  Uczestnicy PROJEKTU mogą zastrzec sobie prawa do wdrożonej technologii, koncepcji, pomysłu
  Uczestnicy projektu mogą działać w sposób autonomiczny i według swoich wewnętrznych ustaleń, ale zgodnie z zasadami funkcjonowania Spółdzielni
  Uczestnikiem PROJEKTU może być również Spółdzielnia, reprezentowana przez władze Spółdzielni
 • Wersja opisowa:
 • Spółdzielnia może tworzyć przedsięwzięcia gospodarcze w oparciu o wspólne działania członków, z inicjatywy władz spółdzielni lub z inicjatywy każdego członka, lub grupy członków. Każda taka inicjatywa formuje zespół realizacyjny który określa w ramach tworzonego PROJEKTU zasady działań i relacji wewnątrz przedsięwzięcia z ograniczeniami wynikającymi ze statutu i zasad Spółdzielni. Tworzy to autonomiczne związki gospodarcze o ustalonych zasadach wewnątrz projektu, które działają w interesie własnym oraz wspólnym (spółdzielczym). Najważniejszą cechą tych działań ma być szeroko pojęta kooperacja i współpraca oraz wzajemna pomoc różnych projektów i członków.
 • Spółdzielnia mająca przychody w postaci „prowizji” od generowanego obrotu przez poszczególne Projekty, może wspierać takie projekty czy inicjatywy w oparciu o przedstawione biznesowe plany, które są typowane do wsparcia z funduszu inwestycyjnego przez Walne Zgromadzenie Członków.
 • Spółdzielnia ma zapewnić parasol organizacyjno ochronny i wsparcie logistyczne przy realizacji większych projektów, zgodnie ze wskazaniami organów władzy : Rady Nadzorczej, Programowej, lub WZC (zasady do ustalenia). Funkcjonowanie spółdzielni oparte było by na wzorcach działalności plemiennej, rodzinnej. Każdy członek społeczności Spółdzielczej byłby wspierany i chroniony przez wszystkich, w inicjatywach i działaniach pro społecznościowych – spotkał by się z pomocą i wsparciem adekwatnym do działałań pro społecznościowych.
 • Po wypracowaniu odpowiedniego funduszu emerytalnego (zależnego od wniesionego wkładu/udziału do działań Spółdzielni – członkowie mogli by korzystać z dobrodziejstw dywersyfikacji dopłat do emerytury.

  Jak to osiągnąć:

  ETAP 1:
  Doprecyzowanie zasad funkcjonowania Spółdzielni w ujęciu projektowym (*1)
  Ustalenie zasad rozliczeń wzajemnych w ramach poszczególnych PROJEKTÓW oraz w ramach Spółdzielni
  Określenie struktur władz i kontroli oraz organów arbitrażu przy rozwiązywaniu potencjalnych sporów
  Ustalenie zasad działania poszczególnych projektów i ich autonomiczności i zależności od władz Spółdzielni i roli WZC w decydowaniu o poszczególnych rozwiązaniach
  Ustalenie zasad zabezpieczenia interesów Spółdzielni, Projektu, Członka Spółdzielni, Inicjatywy / pomysłu (jako wartości intelektualnej)
  Ustalenie zasad dołączania i rezygnacji z członkostwa
  Ustalenie zasad finansowania projektów i sposobu wykorzystania potencjału Spółdzielni przy ich realizacji
 • Ustalenie zasad relacji wzajemnych z inwestorami, lokującymmi swoje zasoby (szczególnie finansowe) w celu uruchomienia Projektów gospodarczych
  ETAP 2:
  Opracowanie po przejściu etapu 1 koncepcji statutu oraz wstępnie przygotowanych regulaminów i zasad działania spółdzielni, zarządu, rady nadzorczej i innych organów wyłonionych w toku dyskusji i koncepcji
  Przedstawienie koncepcji statutu do dyskusji publicznej
  Ustalenie lokalizacji siedziby i miejsca rejestracji
  Ustalenie zasad prowadzenia księgowości, wskazanie konkretnie kto , gdzie i kiedy będzie odpowiedzialny za sprawy księgowe, forma prowadzenia i dostępności do dokumentów księgowych
  Ustalenie opłat udziałowych oraz wysokości składki członkowskiej oraz zasad pobierania i egzekwowania
  Naniesienie poprawek statutu
  Zdefiniowanie grupy założycielskiej, rozpoczęcie działań rekrutacyjnych członków Spółdzielni
  Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
  ETAP 3:
  Rejestracja Spółdzielni
  Rozpoczęcie działań organizacyjnych w oczekiwaniu na rejestrację, przygotowywanie projektów
 • Opracowanie znaku graficznego, opracowanie koncepcji marketingu i promowania Spółdzielni
  Działalność rekrutacyjno marketingowa Spółdzielni

  (*1) PROJEKT– inicjatywa części członków spółdzielni o tematyce regionalnej, branżowej, tematycznej, skupiającej grupę osób przy realizacji wspólnego projektu w formie autonomicznego działania gospodarczego, według ustalonych zasad przez uczestników danego projektu, odnośnie wkładu
  pracy, środków i podziału zysków.

 

Projekt ten jest obecnie realizowany, wyznaczony termin spotkania założycielskiego wstępnie określony jest na 3-4 września 2016 roku.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem